Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
………………………………………………………………………………..
Naziv javnega zavoda: LEKARNA AJDOVŠČINA
Odgovorna uradna oseba: Anja Vidmar, mag. farm., spec. direktorica
Datum prve objave kataloga: maj 2005
Datum zadnje spremembe: maj 2024
Druge oblike kataloga: katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Lekarne Ajdovščina (https://www.lekarna-ajdovscina.si), v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilca lahko posreduje pooblaščena oseba.

2. SPLOŠNI PODATKI O LEKARNI AJDOVŠČINA IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
………………………………………………………………………………..
Kratek opis delovnega področja javnega zavoda:

Lekarna Ajdovščina opravlja lekarniško dejavnost, ki je javna služba, s katero zagotavlja preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Obsega izdajo zdravil na recept, izdajo zdravil brez recepta, magistralno pripravo zdravil, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, izdajanje veterinarskih zdravil na recept in izvajanje preventivnih zdravstvenih programov s področja lekarniške farmacije.
Poleg lekarniške dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja zavod še naslednje dejavnosti: izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo izdajati tudi v specializiranih prodajalnah, preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil, pomožnih zdravilnih sredstev, galenskih izdelkov in izdelkov za nego in varovanje zdravja, oskrbo z otroško hrano in dietetičnimi izdelki, prodajo strupov v izvirnem pakiranju, prodajo sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, druge storitve in dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo, ki jih določi zbornica.

2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
………………………………………………………………………………..
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

UPRAVA ZAVODA
Tovarniška cesta 3e, 5270 Ajdovščina
Direktorica: Anja Vidmar, mag. farm., spec.
Tel.: (05) 364 38 31
E-pošta: anja.vidmar@lekarna-ajdovscina.si

Računovodja: Marija Bajc, dipl. ekon. (VS)
Tel: (05) 364 38 33
E-pošta: racunovodstvo@lekarna-ajdovscina.si 

LEKARNA AJDOVŠČINA 
Vodja: Anja Vidmar, mag. farm., spec.
Tovarniška cesta 3e, 5270 Ajdovščina
Tel.: (05) 364 38 31
E-pošta: ajdovscina@lekarna-ajdovscina.si

LEKARNA VIPAVA
Vodja: Mojca Furlan Kržišnik, mag. farm.
Cesta 18. aprila 8, 5271 Vipava
Tel.: (05) 368 71 90
E-pošta: vipava@lekarna-ajdovscina.si

ORGANIGRAM

2.b KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
………………………………………………………………………………..
Uradna oseba: Anja Vidmar, mag. farm., spec., direktorica
Tel.: (05) 364 38 31
E-pošta: anja.vidmar@lekarna-ajdovscina.si

2.c POVEZAVE NA DRŽAVNI REGISTER PREDPISOV IN REGISTER PREDPISOV EVROPSKE UNIJE TER PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA DELOVNO PODROČJE ZAVODA
………………………………………………………………………………..
Povezava na državni register predpisov:  http://www.pisrs.si/Pis.web/
Register predpisov Evropske unije:  http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
Predpisi, ki se nanašajo na delovno področje zavoda:

Predpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina

2.d SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
………………………………………………………………………………..

2.e SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
………………………………………………………………………………..
Strategija razvoja zdravstvenega varstva na primarni ravni je v pristojnosti občin ustanoviteljic.Strategijo Lekarne Ajdovščina je potrdil Svet zavoda Lekarne Ajdovščina na svoji seji dne: 14. 3. 2017.
OBJAVA STRATEGIJE PDF

Letna poročila so dostopna na strani AJPES.

2.f SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV OZIROMA URADNIH ALI JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI, OZIROMA ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM
………………………………………………………………………………..
Lekarna Ajdovščina ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

2.g SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ZAVOD
………………………………………………………………………………..
Lekarna Ajdovščina ne vodi evidenc, ki bi bile javno oziroma prosto dostopne.

2.h SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
………………………………………………………………………………..

  • Lekarniški informacijski sistem
  • Finančno računovodski informacijski sistem
  • Interne zbirke osebnih podatkov

2.i NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV, KI VSEBUJEJO INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
………………………………………………………………………………..
Informacije o javnih razpisih so dostopne na internetni strani: https://www.enarocanje.si/.
Strokovni napotki za uporabnike javnih dobrin in storitev: www.lekarna-ajdovscina.si .

2.j IZVAJALEC IZVENSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV (IRPS),
ki ga Lekarna Ajdovščina priznava je:

Odvetniška pisarna Devetak in partnerji, d.o.o.
Prvomajska ul. 23
5000 N. Gorica
info@devetak.si
http://devetak.si/sl/irps
T: 05 300 14 00
F: 05 300 14 04
Kontaktna oseba: Helena Devetak

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, 2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: info@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
………………………………………………………………………………..
Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je dostopen na spletnih straneh Lekarne Ajdovščina v formatu HTML in PDF. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za format PDF.

Večina informacij je vedno dostopna preko spleta. Informacije so fizično dostopne v tajništvu Lekarne Ajdovščina vsak delavnik od 8.00 do 12.00 ure.

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po Katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.
Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma so na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. STROŠKOVNIK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
………………………………………………………………………………..
Lekarna Ajdovščina je upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 76/05, 119/07).

Cenik (PDF)

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
………………………………………………………………………………..
Do sedaj ni bilo izdanega nobenega zahtevka za informacije javnega značaja.

6. KAZALNIKI KAKOVOSTI
………………………………………………………………………………..
2021-2022-2023 (PDF)